Frysk Oekumenysk Wurkferban Hegebeintum

Subtitle

Frysk Oekumenysk Wurkferban Hegebeintum
Eltse earste snein fan de moanne yn de tsjerke fan Hegebeintum

PREEKROASTER 2020 HEGEBEINTUM

5 jannewaris   9.30          Fr. A. Plantinga                    Ie

2 februwaris   9.30          drs. T.R.A. Simonides           Burdaard

1 maart           9.30          drs. J.G. Kerkhof-de Vries    Hantumhuzen

5 april             9.30          fr. H. Dijkstra                       Koudum

9 april           19.30          dû. L.H. Westra                    Lollum

                                        Wite tongersdei-Hillich Nachtmiel

3 maaie           9.30          dû. T. Hibma                        Kimswert

7 juny              9.30          dû. E. Zwerver                     Schettens

5 july               9.30          dû. E. van der Veer              Ferwert

2 augustus       9.30          drs. W. Abma                       Ljouwert

                                        Kofje drinken nei de tsjinst

Gjin Tsjinsten fanwege korona oant 1 jannewaris 2021